Zaslanie ponuky súťaže, plagátov a letákov na školy.
Termín prihlásenia žiakov do súťaže a uhradenie štartovného.
Skontrolujte prihlášku.
Školy dostanú zásielku so súťažnými testami.
Deň súťaže
Školy odošlú odpoveďové hárky na vyhodnotenie
Zverejnenie prvých výsledkov - počtu bodov.
Reklamácia prvých výsledkov.
Zverejnenie celkových výsledkov
Zaslanie výsledkov, diplomov a darčekov na školy.